Tukuma
tūrisma informācijas centrs
Sākumlapa

Tukuma tūrisma informācijas centrs
Talsu iela 5, Tukums LV-3101 Latvija
Tālr. +371 63124451, +371 28311557
Fakss: +371 63124451
E-pasts: tic@tukums.lv
Skype: visittukums
Twitter: VisitTukums

Info tūrisma uzņēmējiem
Pasākumu prezentācijas:
2008. gada Informācijas dienas prezentāciju skatīt šeit.
2010. gada Informācijas dienas prezentāciju skatīt šeit.
2011.gada Informācijas dienas prezentāciju skatīt šeit.
 
Tūrisms rajonā
  Tukuma rajona tūrisma vēsture
  Tukuma TIC vēsture
  Tukuma rajona tūrisma stratēģija 
 
Tūrisma statistika
TIC statistika
Rajona tūrisma statistika
   
Likumdošana
  •    Tūrisma likums
  •    Noteikumi par ārzemnieka deklarācijas veidlapas aizpildīšanas, glabāšanas un nodošanas kārtību
  •    Noteikumi par kompleksa tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un īstenošanas kārtību
  •    Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-08 "Publiskas ēkas un būves"
  •    Higiēnas prasības publiskas lietošanas pirtīm
  •    Pārtikas aprites uzraudzības likums
  •    Pārtikas apritē nodarbināto personu apmācības kārtība pārtikas higiēnas jomā
  •   Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības
  •    Alkoholisko dzērienu aprites likums
  •    Dzīvnieku izcelsmes produktu ieguvei vai sugas selekcijai izmantojamo savvaļas dzīvnieku turēšanas kārtība iežogotās platībās
  •    Noteikumi par reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem
  •    Lauku tūrisms un nodokļi
  •    Peldvietu izveidošanas un uzturēšanas kārtība
  
Kvalitātes standarti un noteikumi
  •   Latvijas Valsts Standarts naktsmītnēm
  •   Lauku Ceļotāja kvalitātes prasības naktmītsnēm
  •   Latvijas Valsts Standarta prasības tūrisma informācijas sniedzējiem
  •   Latvijas valsts Standarta prasības ceļazīmju izgatavošanai un uzstādīšanai
  •   Prasības peldvietām - "Zilais karogs"
  •   Ieteikumi sabiedrisko atpūtas vietu izveidei
  •   Ieteikumi velotūrisma plānošanā
  •   Ieteikumi velonovietņu izveidošanai
  •   Vadlīnijas slēpošanas trašu drošumam
 •  Labas higiēnas vadlīnijas ēdienu gatavošanai lauku tūrisma mītnēs (Lauku Ceļotājs, 2011)
 •  Informācija labākai pieejamībai
  www.latvia.travel www.kurzeme.lv www.vidzeme.com www.travelzemgale.lv www.latgaletourism.lv www.celotajs.lv www.latturinfo.lv www.draugiem.lv/atklajlatviju/ www.upesoga.lv www.tukums.lv www.enguresnovads.lv www.jaunpils.lv www.kandava.lv www.daba.gov.lv/kemeri www.eedp.lv www.visitkandava.lv www.talsitourism.lv www.jurmalaairport.com www.pv.lv www.fsnoma.lv